Wemanity

Wie we zijn en wat we doen:

De wereld verandert sneller en sneller. Marktdynamiek, technologie, innovatie en organisaties moeten continu aanpassen. Als organisatie moet je mee met de tijd. Maar hoe hierop te anticiperen: agile werken en software bouwen die waardevol is voor gebruikers. Wij zijn er om organisaties te helpen bij Agile Transformaties en het maken van duurzame en robuuste software. Met agility en onze zelfgemaakte innovaties, geloven wij dat we de wereld van consultancy kunnen veranderen. Wij zijn een gemeenschap die agile pioniers, software craftsmen en seriële ondernemers verzamelt, die dezelfde en unieke overtuiging delen: agile software craftsmanship moet deel uitmaken van de kern van bedrijven. We zijn overtuigd van de waarde van digitale ervaring om klanten te helpen om sneller en beter te groeien. Wil je weten hoe?

Wemanity is een Agile en technisch transformatieagent dat bedrijven helpt zichzelf te transformeren en het potentieel van alle talenten binnen een bedrijf te ontketenen.

Onze missie:

Word "de beste plek om te groeien", voor onze medewerkers maar ook voor onze klanten.

Ons aanbod:

Wij nodigen jou uit om lid te worden van de Tech-community van Wemanity. Deze community brengt ontwikkelaars en technische coaches samen die gepassioneerd zijn door Software Craftsmanship, DevOps en geavanceerde technologieën zoals Big Data, AI of Blockchain. Met de mens als vertrekpunt, laat onze community elk lid toe om te leren, te ontdekken, te ervaren en vooral om te groeien.

Onze cultuur:

  • Plezier beleven!
  • Maandelijkse trainingen en kennis- uitwisselingsmomenten
  • Agile Squads die in start- up modus werken om een toegevoegde waarde te creëren aan de projecten van onze klanten
  • Geen manager! Elk lid kiest zijn mentor
  • Regelmatige bijeenkomsten en conferenties om nieuwe technologieën te ontdekken en samen vooruitgang te boeken

Wemanity maakt deel uit van Wenation, het eerste innovatie-ecosysteem dat de hele waardeketen van bedrijfstransformatie aanpakt. De leden hebben daarom de mogelijkheid om hun eigen projecten te laten groeien dankzij onze startup-incubator, onze marketing- en verkoopteams en innovatiecoaches.

Who we are and what we do:

The world is changing faster and faster. Market dynamics, technology, innovation and organisations need to adapt continuously. As an organisation, you have to keep up with the times. But how to anticipate this: adopting a more Agile way of working, and building software that is valuable for users. We are here to help organisations with Agile Transformations and the creation of sustainable and robust software. Through agility and innovation, we believe we can change the world of consultancy. We are a community of Agile Coaches, Software Craftsmen and serial entrepreneurs who share the same and unique conviction: Agile software craftsmanship must be part of the core of companies. We are convinced of the value of digital experience to help customers grow faster and better. Want to know how?

Wemanity is an Agile and technical transformation agent that helps companies to transform themselves and unleash the potential of all the talents within a company.

Our mission:

Become "the best place to grow", for our employees but also for our customers.

Our offer:

We invite you to become a member of the Tech community of Wemanity. This community brings together developers and technical coaches who are passionate about Software Craftsmanship, DevOps and advanced technologies like Big Data, AI or Blockchain. Our community allows each member to learn, discover, experience and above all grow.

Our culture:

  • Have fun!
  • Monthly training and knowledge exchange moments
  • Agile Squads working in start-up mode to create added value to our customers' projects
  • Not a manager! Each member chooses his mentor
  • Regular meetings and conferences to discover new technologies and make progress together

Wemanity is part of Wenation, the first innovation ecosystem to address the entire business transformation value chain. Members therefore have the opportunity to grow their own projects thanks to our startup incubator, our marketing and sales teams and innovation coaches.

Website bekijken