Vlaamse Technische Kring

[Informatie Wedstrijd Jobfair 2017]

Wedstrijdreglment VTK Ondersteuning VZW

VTK Ondersteuning VZW (de organisator)

 1. VTK Ondersteuning VZW organisator van VTK Jobfair, te 3001 Heverlee, Brabantlaan 1, (de organisator of de uitgever) organiseert een wedstrijd waarbij de deelnemers een wedstrijdvraag / wedstrijdvragen oplossen en inzenden zoals vermeld bij de wedstrijd.
 2. Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel zoals vermeld bij de wedstrijd. De wedstrijd eindigt zoals vermeld bij de wedstrijd.
 3. Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd uitgezonderd de partijen zoals vermeld in artikel 7.
 4. Er is geen enkele aankoopverplichting voor deelname aan de wedstrijd. Het aantal deelnemers is onbeperkt.
 5. De organisator behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit te sluiten.
 6. De winnaars zijn de personen die een correct antwoord geven op de wedstrijdvraag of het antwoord dat dit het dichtst benadert en die een correct antwoord geven op de schiftingsvraag of het antwoord dat dit het dichtst benadert. In het geval van een ex-aequo zal de winnaar de persoon zijn die als eerste zijn deelname heeft doorgestuurd.
 7. De bestuursleden (en personen die op hetzelfde adres wonen) van VTK Ondersteuning VZW en van de vennootschappen waarin deze vennootschap participeert, zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
 8. De winnaars worden op de hoogte gebracht gedurende de prijsuitreiking tijdens de VTK jobfair op 2 maart 2016 om 17:00 te Brabantlaan 1, 3001 Heverlee.
 9. Indien de winnaars niet aanwezig zijn gedurende de prijsuitreiking, zal de winnaar gekozen worden aan de hand van het eerstvolgende antwoord op de prijsvraag dat het antwoord het dichtst benadert en tevens aanwezig is op de prijsuitreiking zoals vermeld in artikel 8.
 10. Er wordt maximum één prijs per persoon uitgereikt.
 11. De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld
 12. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:- ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, die het gevolg zijn van deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit ongeacht de aard ervan;- verliezen of vertragingen van welke aard dan ook die veroorzaakt worden door derden (spoorwegmaatschappij, transportmaatschappijen, handling-maatschappij, enz.)- drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.
 13. VTK Ondersteuning VZW, Studentenwijk Arenberg 6/1, 3001 Heverlee, behandelt alle gegevens van de deelnemers in overeenstemming met de wet van 08/12/92 met betrekking tot de Bescherming van de Privésfeer, en met de wet van 2 augustus van 2002 met betrekking tot de persoonlijke bescherming voor wat betreft de verwerking van persoonlijke gegevens. Met uitzondering van gevallen waarin de deelnemer dit expliciet weigert, kan de VZW deze gegevens gebruiken voor de commerciële promotie van haar producten en diensten, met inbegrip van de producten en diensten van haar filialen of verwante bedrijven. De deelnemer heeft toegangsrecht tot de gegevens die op hem of haar betrekking hebben en kan, desgevallend, verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te schrappen
 14. Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.